Menu
Tuyển dụng

Trưởng nhóm nghiên cứu

Tóm tắt vị trí công việc: Tại PIAS, chúng tôi đang tìm kiếm các Nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao và năng lực để lãnh đạo công việc xây dựng các nhóm nghiên cứu trong 7 lĩnh vực khoa học được chọn lựa theo chiến lược xây dựng PIAS. Đặc biệt, hiện… Đọc thêm

Nghiên cứu viên

Tóm tắt vị trí công việc: Tại PIAS, chúng tôi đang tìm kiếm các Nhà khoa học để tham gia vào công việc xây dựng các nhóm nghiên cứu trong 7 lĩnh vực khoa học được chọn lựa theo chiến lược xây dựng PIAS. Đặc biệt, hiện nay chúng tôi đang xây dựng hai labs nghiên… Đọc thêm