Menu
Phạm Thị Lan Hương, PhD.
Phạm Thị Lan Hương

Basic infomations

 • Affiliation:
 • Position: researcher
 • Work address: 167, Hoang Ngan, Cau Giay Hanoi, Vietnam
 • Department/Group at PIAS:
 • Email: huong.phamthilan@phenikaa-uni.edu.vn
 • Cell phone: 0984417466
 • Tel:
 • Fax:
 • My Website

Qualifications

 • Bachelor/Engineer
  • Years: 2005 - 2010
  • Academic institutions: School of Environmental Science and Technology (INEST) - Hanoi University of Science and Technology (HUST)
  • Major/ Specialty: Environmental technology
  • Project/Thesis:
  • Academic degree: Bachelor of Science
 • Master
  • Years: 2010 - 2013
  • Academic institutions: School of Environmental Science and Technology (INEST) - Hanoi University of Science and Technology (HUST)
  • Major/ Specialty: Environmental technology
  • Project/Thesis:
  • Academic degree: Master of Science
 • PhD
  • Years: 2014 - 2017
  • Academic institutions: Advanced Institute for Science and Technology (AIST) - Hanoi University of Science and Technology (HUST)
  • Major/ Specialty: Material Science
  • Project/Thesis:
  • Academic degree: Doctor of Philosophy

Research works

 • Main research orientation: Environmental Technology; Materials for environmental treatmen
 • Orientation for research students:
  Materials synthesis by chemical methods
 • List all the research grants/projects received:
  1 Synthesis and application development of novel multifunctional nanohybrids containing nano carbon, iron oxide nanoparticles and silver nanoparticles for biomedicine and environmental monitoring – NAFOSTED (2015 – 2017) NAFOSTED 2015 – 2017 Phd student
 • Publications:
  5 Article(s) in ISI-covered journals
  5.8 Facile Synthesis and Excellent Adsorption Property of GO-Fe3O4 Magnetic Nanohybrids for Removal of Organic Dyes Pham Thi Lan Huong, Ninh Thi Huyen, Chu Duy Giang, Nguyen Tu, Vu Ngoc Phan, Nguyen Van Quy, Tran Quang Huy, Dang Thi Minh Hue, Huynh Dang Chinh, Anh Tuan Le Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 16, pp. 9544–9556 Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 16, pp. 9544–9556 2015
  5.7 Application of Graphene Oxide-MnFe2O4 Magnetic Nanohybrids as Magnetically Separable Adsorbent for Highly Efficient Removal of Arsenic from Water PHAM THI LAN HUONG, LE THANH HUY, VU NGOC PHAN, TRAN QUANG HUY, MAN HOAI NAM, VU DINH LAM, ANH-TUAN LE Journal of Electronic Materials, Vol. 45, pp. 2372–2380 Journal of Electronic Materials, Vol. 45, pp. 2372–2380 2016
  5.6 Microstructure and Chemo-Physical Characterizations of Functional Graphene Oxide-Iron Oxide-Silver Ternary Nanocomposite Synthesized by One-Pot Hydrothermal Method Pham Thi Lan Huong,Tran Van Son, Vu Ngoc Phan, Le Thi Tam, Anh-Tuan Le J. Nanosci. Nanotechnol. 2018, Vol. 18, No. 8 J. Nanosci. Nanotechnol. 2018, Vol. 18, No. 8 2018
  5.5 Magnetic iron oxide-carbon nano composites: Impacts of carbon coating on the As(V) adsorption and inductive heating responses Pham Thi Lan Huong, Le Thanh Huy, Hoang Lan, Le Hong Thang, Tran Trong An, Nguyen Van Quy, Pham Anh Tuan, Javier Alonso, Manh-Huong Phan, Anh-Tuan Le Journal of Alloys and Compounds 739 (cover date: 3/2018) pp. 139-148 Journal of Alloys and Compounds 739 (cover date: 3/2018) pp. 139-148 2018
  5.4 Heterojunction of graphene and titanium dioxide nanotube composites for enhancing photocatalytic activity Nguyen Xuan Sang, Tran Thanh Tung, Pham Thi Lan Huong, Nguyen Huu Tho, Dusan Losic J. Phys. D: Appl. Phys. 51 265304 J. Phys. D: Appl. Phys. 51 265304 2018
  5.3 Functional manganese ferrite/graphene oxide nanocomposites: effects of graphene oxide on the adsorption mechanisms of organic MB dye and inorganic As(V) ions from aqueous solution Pham Thi Lan Huong, Nguyen Tu, Hoang Lan, Le Hong Thang, Nguyen Van Quy, Pham Anh Tuan, Ngo Xuan Dinh, Vu Ngoc Phan, Anh-Tuan Le RSC Advances, 2018, 8 (22), 12376-12389 RSC Advances, 2018, 8 (22), 12376-12389 2018
  5.2 Crystalline deformation and photoluminescence of titanium dioxide nanotubes during in situ hybridization with graphene: An example of the heterogeneous photocatalyst Nguyen Xuan Sang, Pham Thi Lan Huong⁠, Tran Thi Mai Thy, Phan Tan Dat, Vo Cao Minh⁠, Nguyen Huu Tho Superlattices and Microstructures 2018
  5.1 Superparamagnetic Iron Oxide@Carbon Core–Shell Nanoparticles as Advanced Adsorbent for Efficient Removal of As(V) Ions From Wastewater Le Minh Tung, Pham Thi Lan Huong, Vu Ngoc Phan, Le Thanh Huy, Le Khanh Vinh, Nguyen Quang Hoa, Huynh Thanh Tuan, Man Hoai Nam, and Anh-Tuan Le IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 2018, 50, 1-6 IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 2018, 50, 1-6 2018
  4 Article(s) in other international journals
  3 National/International Conference(s)
  3.5 Synthesis and characterization of Fe3O4@C core-shell nanoparticles Pham Thi Lan Huong, Nguyen Tu, Ninh Thi Huyen, Le Ngoc Anh, Le Thi Tam, Vu Ngoc Phan, Le Anh Tuan The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology 2014
  3.4 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP MnFe2O4@C ỨNG DỤNG CHO XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC Lê Thành Huy, Lê Thị Tâm, Vũ Ngọc Phan, Trần Trung, Phạm Thị Lan Hương, Lê Anh Tuấn Hội nghị SPMS 2015 604-938-722-7 2015
  3.3 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT CÁC TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO LAI MnFe2O4-GO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHO XỬ LÝ METHYLENE BLUE TRONG NƯỚC Phạm Thị Lan Hương, Lê Thành Huy, Phạm Minh Khoa, Nguyễn Quang Huy, Vũ Ngọc Phan, Lê Anh Tuấn Hội nghị SPMS 2015 604-938-722-7 2015
  3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ NỒNG ĐỘ PHA TẠP Eu3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU AlPO4:Eu3+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA N.V. Quang, N. Tư, P.T.L. Hương, T.T.H. Tâm, N.L. Thi, N.T. Tuấn, Đ.Q. Trung, L.T.T. Viễn, N.D. Hùng, P.T. Huy Hội nghị SPMS 2017 978-604-95-0326-9 2017
  3.1 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP CÓ CẤU TRÚC LÕI VỎ Fe3O4@C BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT MỘT BƯỚC VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ ION As(V) TRONG NƯỚC Phạm Thị Lan Hương, Trần Văn Hoan, Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Xuân Sáng, Vũ Ngọc Phan, Lê Anh Tuấn Hội nghị SPMS 2017 978-604-95-0326-9 2017
  2 Article(s) in national scientific journals
  2.1 Tính chất quang của vật liệu ZnO pha tạp cacbon được chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lương cao Nguyễn Tư, Nguyễn Trí Tuấn, Đào Xuân Việt, Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đức Dũng, Đỗ Quang Trung, Trịnh Xuân Anh, Đỗ Vân Nam, Phạm Thành Huy Tạp chí hóa học 2015
  1 Others (monographs, patents, scientific awards, ...)
 • Submitted:

Training works

 • Teaching subjects:
 • Former students:
 • Current students: