Menu

Hội đồng tư vấn quốc tế

Tom Gregorkiewicz

GS. TS. Tom Gregorkiewicz

Chủ tịch hội đồng

Mark H. Rümmeli

GS. TS. Mark H. Rümmeli

Thành viên hội đồng

Nagahiro Saito

GS. TS. Nagahiro Saito

Thành viên hội đồng

Yoon Soon-Gil

GS. TS. Yoon Soon-Gil

Thành viên hội đồng

Wilfred G. van der Wiel

GS. TS. Wilfred G. van der Wiel

Thành viên hội đồng

Nguyễn Quang Vinh

PGS. TS. Nguyễn Quang Vinh

Thành viên hội đồng

Phan Mạnh Hưởng

PGS. TS. Phan Mạnh Hưởng

Thành viên hội đồng

Dario Bercioux

TS. Dario Bercioux

Thành viên hội đồng

Philippe Dollfus

GS. TS. Philippe Dollfus

Thành viên hội đồng

Theodoulos A.Costi

GS. TS. Theodoulos A.Costi

Thành viên hội đồng

Laura Henderson Lewis

GS. TS. Laura Henderson Lewis

Thành viên hội đồng

Đàm Hiếu Chí

PGS. TS. Đàm Hiếu Chí

Thành viên hội đồng

Hoàng Kháng

TS. Hoàng Kháng

Thành viên hội đồng