Menu

Bài giảng: Hình học và Topo trong Vật lý

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh tới tham dự bài giảng của Nhà Vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt (VIện Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thời gian: 09:30, Thứ Hai, ngày 13/01/2020.

 Địa điểm: Phòng 601, nhà A1, Trường Đại học Phenikaa
Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Tiêu đề: Geometry and Topology in Physics
(Hình học và Topo trong Vật lý)

Tóm tắt:

The motivations of applying geometric and topological ideas in different fields of physics, ranging from condensed matter, particle to nuclear physics.

References

1. Nguyen Ai Viet and Pham Thuc Tuyen, A non-linearly realized Skyrme model, JPG (1989)
2. V.John, Nguyen Ai Viet and K.C Wali, Chern-Simons bilayer quantum Hall system and noncommutative geometry PLB (1996)
3. Nguyen Ai Viet, Deformed gauge structure and higher cocycles, PLB (1987)
4. G.Landi, Nguyen Ai Viet and KC Wali, Electromagnetism and gravity in noncommutative geometry PLB (1995)
5. Nguyen Ai Viet et al, Einstein-Yang-Mills-Dirac system from discretized Kaluza-Klein theory, PRD (2017)