Menu

Nhóm nghiên cứu về Khoa học dữ liệu

I. THÀNH VIÊN

  • TS. Lê Duy Mạnh

II. ĐỐI TÁC

  • PGS. TS. Trịnh Xuân Hoàng – Trung tâm vật lý tính toán, Viện Vật lý, Việt Nam.

III. GIỚI THIỆU

 

IV. TUYỂN DỤNG