Menu

Nhóm Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học

1. Thành viên hiện tại

2. Hợp tác nghiên cứu hiện tại

 • GS. TS. Jose W. F. Valle, Nhóm Hạt thiên văn và Vật lý năng lượng cao, Spain.
 • GS. TS. Đào Tiến Khoa, Viện KHKT Hạt Nhân, Viện NLNT Việt Nam.
 • GS. TS. Farinaldo S. Queiroz, Viện Vật lý Quốc tế, Brazil.
 • PGS. TS. Đỗ Thị Hương, Viên Vật lý, Viện HL KHCN Việt Nam.

3. Tổng quan và vấn đề nghiên cứu

 • Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học (HEPC) nghiên cứu về các đối tượng cơ bản nhất, nguyên thuỷ nhất: hạt, trường, hấp dẫn, nguồn gốc và diễn tiến vũ trụ. Do vậy, phạm vi nghiên cứu trải rộng từ thang Planck nơi Bigbang bắt đầu, chi phối bởi hấp dẫn lượng tử, mở rộng đến các kích thước hạt cơ bản tuân theo mô hình chuẩn và đến các cấu trúc thang lớn được thiết lập bởi lý thuyết vũ trụ chuẩn.
 • Chúng ta cần giải đáp các câu hỏi cơ sở: Vũ trụ bắt đầu như thế nào, nó cấu tạo bởi những thứ gì, luật nào chi phối sự vận động của nó, số phận của nó ra sao, và tại sao chúng ta tồn tại.
 • Những vấn đề chi tiết đang được thảo luận và nghiên cứu gồm: khối lượng neutrino, bất đối xứng vật chất phản vật chất, vật chất tối, năng lượng tối, lạm phát, các dị thường trong va chạm (kể cả rã và dao động) và tính chất hạt, phân bậc, vật lý và đối xứng vị, lượng tử hoá tích, CP mạnh, thống nhất riêng và lớn, siêu đối xứng, thêm chiều, đối xứng Peccei-Quinn, số lepton và baryon, R-parity, sinh lepton và baryon, vũ trụ bigbang, hấp dẫn lượng tử, và dây.

4. Kế hoạch

Để phát triển nghiên cứu và đào tạo HEPC ở Đại học Phenikaa, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng các nhóm nghiên cứu sau:

 • Vật lý năng lượng cao lý thuyết
 • Vật lý năng lượng cao hiện tượng luận
 • Vật lý năng lượng cao thực nghiệm
 • Vũ trụ học