Menu

Thành viên của Viện

Đỗ Văn Nam

PGS. TS. Đỗ Văn Nam

Viện trưởng

Nghiêm Thị Minh Hòa

TS. Nghiêm Thị Minh Hòa

Phó Viện trưởng

Phạm Ngọc Anh Huy

TS. Phạm Ngọc Anh Huy

Giám đốc đào tạo

Phùng Văn Đồng

PGS. TS. Phùng Văn Đồng

Giám đốc nghiên cứu

Đặng Thế Hùng

TS. Đặng Thế Hùng

Giám đốc nghiên cứu

Bùi Văn Hào

TS. Bùi Văn Hào

Giám đốc nghiên cứu

Phạm Việt Thành

TS. Phạm Việt Thành

Giám đốc nghiên cứu

Phan Đức Anh

TS. Phan Đức Anh

Giám đốc nghiên cứu

Đỗ Quốc Tuấn

TS. Đỗ Quốc Tuấn

Giám đốc nghiên cứu

Trương Thanh Tùng

TS. Trương Thanh Tùng

Giám đốc nghiên cứu

Quân Trần Quốc

Tiến sĩ Quân Trần Quốc

Giám đốc nghiên cứu

Phạm Tiến Lâm

TS. Phạm Tiến Lâm

Giám đốc nghiên cứu

Lê Hoàng Anh

TS. Lê Hoàng Anh

Giám đốc Công nghệ thông tin

Phạm Thị Lan Hương

TS. Phạm Thị Lan Hương

Nghiên cứu viên

Cao Quang Nguyện

TS. Cao Quang Nguyện

Nghiên cứu viên

Lê Thị Minh Phúc

TS. Lê Thị Minh Phúc

Nghiên cứu viên

Lương Văn Sử

TS. Lương Văn Sử

Nghiên cứu viên